Anàlisi de context, formulació conceptual i desenvolupament estratègic i operatiu del Centre Cultural de Caixa Sabadell.