EVALUATION_cat

Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable. Assessorar és ajudar a l’elecció de les alternatives més adequades a partir de l’experiència disponible. Ambdues dimensions són comunes per a la recerca d’elements de rectificació, millora i canvi de les organitzacions, els recursos, les polítiques i els projectes.

  • Disseny de plans d’avaluació organitzacional, sectorial o territorial.
  • Desenvolupament d’indicadors, índexs (indicadors compostos) i escales de valoració.
  • Plans d’implementació i monitoratge.
  • Missions curtes i llarges de monitoratge i avaluació per a projectes de llarg abast temporal.
  • Creació d’eines d’autoavaluació.
  • Transferència de coneixements específics:  “peer to peer review”, “benchmarking”, “Collaborative learning” i comunitats de pràctiques.