INVSTIGACIO_cat
A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o bé els integra al desenvolupament dels seus projectes.

  • Diagnòstics territorials i sectorials.
  • Participació en programes europeus del Setè Programa Marc.
  • Creació d’equips multidisciplinaris d’investigació.
  • Estudis, informes i anàlisis específiques.
  • Innovació i desenvolupament de nous enfocaments, prodcutes i serveis.
  • Col·laboració amb universitats per a la implementació d’avenços.